Maatschappelijk verantwoord beleggen

Ontwikkelingen pensioenfonds

Het pensioenfonds en de pensioenregeling gaan over naar Algemeen Pensioenfonds Stap (APF Stap). Dit doen we om de toekomst van uw pensioen zeker te stellen. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van het fonds. Pensioenfonds Astellas is te klein om als zelfstandig pensioenfonds te blijven bestaan. Bij APF Stap zijn de diverse regelingen verdeeld in kringen. Astellas krijgt een eigen kring binnen APF Stap. Algemene zaken delen we met de kringen onderling. Het bestuur is bijvoorbeeld centraal geregeld. Dat scheelt een hoop organisatie en kosten. Het fonds kiest ervoor om gegeven de overgang naar APF Stap (implementatie)kosten van nieuw beleid zoveel mogelijk te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat het MVB beleid nog niet volledig is geïmplementeerd. Voor het MVB beleid zijn onderstaande visie, overtuigen en ambitie leidend tot de overgang naar APF Stap.

MVB visie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is een belangrijk onderdeel van de beleggingsovertuigingen van het pensioenfonds. Het fonds beschouwt het behalen van financieel rendement als zijn belangrijkste doelstelling, maar wel binnen de kaders van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid. Daarbij is het fonds ervan overtuigd, dat duurzaamheidsfactoren niet alleen bijdragen aan het reduceren van beleggingsrisico’s, maar ook kunnen worden gebruikt om beleggingskansen te identificeren. Gegeven de eigen omvang heeft het fonds niet de ambitie om voorloper te zijn ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Het fonds neemt de wettelijke eisen als startpunt voor het beleid, maar zet daarbovenop extra stappen, op basis van eigen overtuigingen, ambities en doelstellingen.

MVB overtuigingen

Het pensioenfonds heeft onderstaande overtuigingen ten aanzien van het MVB-beleid en past deze zoveel mogelijk toe bij de vormgeving en implementatie van het beleid:

Overtuigingen

  • Bij het voeren van het MVB-beleid speelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid een belangrijke rol en wenst het fonds niet in ondernemingen te beleggingen die naar de mening van het fonds maatschappelijk onwenselijk gedrag en/of ongewenste activiteiten laten zien. Op de korte termijn kunnen deze beleggingskeuzes leiden tot (beperkte) afwijkingen ten opzichte van de brede markt. Het fonds maakt deze keuzes weloverwogen, accepteert de eventuele beleggingsconsequenties en is hierover transparant naar de deelnemers;

  • Het fonds is ervan overtuigd dat de toepassing van ESG-integratie op de lange termijn positieve invloed heeft op het rendements- en risicoprofiel van de verschillende beleggingscategorieën. Daarom bepaalt het fonds per beleggingscategorie hoe en in welke mate de investment belief “passief, tenzij” in lijn gebracht kan worden met de overtuiging t.a.v. ESG-integratie;

  • Het fonds is ervan overtuigd dat zij als aandeelhouder het ondernemingsgedrag positief kan beïnvloeden, door middel van het uitoefenen van stemrecht en het aangaan van een dialoog. Het voeren van een betrokkenheidsbeleid zal maximaal effectief zijn wanneer collectiviteit en schaal worden opgezocht. Daarom streeft het ernaar via samenwerking met andere marktpartijen hieraan invulling te geven en erover te rapporteren;

  • Het fonds ziet klimaatverandering als een belangrijk risico voor zowel de deelnemers als voor het beleggingsresultaat. Daarom zal het fonds nader onderzoek doen of en hoe het een bijdrage kan leveren aan de reductie van de mondiale CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door het beperken van de CO2-uitstoot van de beleggingen of door een bijdrage te leveren aan de financiering van de klimaattransitie.

MVB ambitie

De ontwikkelingen op het vlak van MVB gaan snel. Dit wordt enerzijds gedreven door wettelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, anderzijds door innovatie in de markt voor beleggingsoplossingen. Het fonds wenst nadrukkelijk stappen te zetten om de duurzaamheidskenmerken van de beleggingsportefeuille te verbeteren. Bij de selectie van nieuwe beleggingsoplossingen (categorieën en fondsen) vormen MVB-aspecten altijd integraal onderdeel van het besluitvormingsproces. Het fonds geeft duidelijke MVB-kaders mee bij de zoektocht naar nieuwe beleggingsoplossingen, maar beoordeelt beleggingen ook op andere aspecten, waaronder kosten, rendementsverwachtingen en andere relevante criteria.

Het fonds streeft naar een beleggingsportefeuille die betere duurzaamheidskenmerken heeft dan de brede marktindex, binnen geldende financiële doelstellingen. Waar mogelijk zullen daarom duurzaamheidsdoelstellingen worden meegegeven aan de aangestelde vermogensbeheerders. Omdat het fonds in beperkte mate zelf direct belegt, maar dit veelal via beleggingsfondsen doet, zijn deze doelstellingen onderdeel van het selectie- en evaluatieproces van deze beleggingsfondsen.

Daarnaast wil het fonds de invloed die het als belegger heeft, positief aanwenden. Dit zoveel mogelijk in samenwerkingsverband met andere marktpartijen, zoals de fiduciair adviseur en de aangestelde vermogensbeheerders. Ten slotte heeft het fonds zich gecommitteerd aan de uitgangspunten van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen convenant (IMVB-convenant) dat is afgesloten tussen overheid, NGO’s en de pensioensector. Hierbij staan de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen centraal.

Meer weten?