Controle

1. Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen.

Triple A verzorgt de certificerende actuariële dienstverlening. Dit is omwille van de objectiviteit een ander persoon dan de adviserende actuaris.

2. Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af.

KPMG Accountants N.V. verzorgt op dit moment de accountantscontrole.

3. Compliance officer

De compliance officer controleert of de gedragscode wordt nageleefd. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé. De compliance officer rapporteert aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan.

Sinds 1 januari 2019 is Harmen Pullen van TriVu benoemd als compliance officer voor ons fonds.