Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt  zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe ons fonds belegt, staat in het beleggingsplan.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen om rendement te halen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur beslist elk jaar over hoe belegd gaat worden en met welke soorten beleggingen. Dit wordt vastgelegd in het beleggingsplan. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studieAfkorting voor Asset Liability Management. Dit is een studie die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds., externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden). Daarna voert het bestuur het beleggingsbeleid uit volgens dit plan.

Uitvoering

Het fonds doet de beleggingen niet zelf. Het bestuur heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid uitbesteed aan NN IP.

Zij weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daardoor kosten besparen. Ons fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerder en controleert of hij zich aan de afspraken houdt.

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Verantwoord beleggen

Het fonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met aanvaardbare risico’s en de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in de Code maatschappelijk verantwoord beleggen.

In deze code staat dat het fonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Het fonds wil niet betrokken zijn bij:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • fraude of corruptie
  • milieuvervuiling
  • omstreden wapens

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.