Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Deelnemers en pensioengerechtigden kiezen sinds 2015 hun vertegenwoordiger in dit orgaan. Ook de werkgever benoemt een lid. Het verantwoordingsorgaan adviseert en controleert het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
  • op evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

De inrichting en bevoegdheden van het verantwoordingsorgaan zijn vastgesteld in de statuten en een reglement. Het verantwoordingsorgaan geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. U vindt de jaarverslagen op de documentenpagina van deze website.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 1 vertegenwoordiger van de actieve deelnemers, 1 vertegenwoordiger van de gepensioneerden en 1 vertegenwoordiger van de werkgever.

Naam

Namens

Gerwin Braam Werkgever
Bernard ter Schure Werknemers
Sander de Wit Gepensioneerden

2. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen

Willis Towers Watson verzorgt de adviserende actuariële dienstverlening.

3. Bestuursadvisering

Het bestuur wordt bijgestaan door juridische adviseurs. AZL verzorgt de bestuursadvisering.