Toezicht

Ons pensioenfonds staat onder toezicht van verschillende partijen.

1. De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers in deze sector. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

  • de deskundigheid van onze bestuursleden
  • het vereist vermogen
  • hoe het fonds wordt bestuurd
  • de pensioenreglementen
  • hoe het fonds omgaat met waardeoverdrachHet pensioen meenemen dat je bij je vorige werkgever hebt opgebouwd naar je nieuwe pensioenuitvoerder.t

2. Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn. 

3. Visitatiecommissie

Intern toezicht is onderdeel van de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Ons fonds heeft hiervoor een externe visitatiecommissie in het leven geroepen. Dat betekent dat de organisatie één keer per jaar wordt gecontroleerd door onafhankelijke deskundigen.
De visitatiecommissie beoordeelt onder meer op:

  • de manier waarop ons fonds wordt bestuurd
  • het gevoerde beleid en de beleidskeuzes
  • hoe het fonds omgaat met risico’s op de langere termijn

De bevindingen van de visitatiecommissie staan in het jaarverslag. U vindt de jaarverslagen op de documentenpagina van deze website.