Nieuws

Vacature Pensioengerechtigde in Bestuur

Per 1 januari 2023 eindigt de zittingstermijn van bestuurder de heer Geertjan Roders als vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden van Stichting Pensioenfonds Astellas. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Bent u pensioengerechtigde van Stichting Pensioenfonds Astellas? Dan kunt u zich ook kandidaat stellen voor deze vacature. Wanneer er meerdere geschikte kandidaten zijn, worden verkiezingen gehouden.

Wat doet het bestuur?

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beheerste en integere bedrijfsvoering van het pensioenfonds. Het bestuur geeft uitvoering aan de pensioenregeling van het pensioenfonds. Het bestuur bestaat uit vijf personen en vergadert circa twaalf keer (deels digitaal) per jaar. Er zijn daarnaast separate beleggingsoverleggen, communicatievergaderingen en vergaderingen van het dagelijks bestuur. Van belang zijn een goede voorbereiding en deelname aan deze vergaderingen.

Oproep voor kandidaten en procedure

Hier leest u het functieprofiel voor bestuurders. Daarin is vastgelegd dat een nieuwe bestuurder al op het moment van de benoeming volledig moet voldoen aan het vereiste (geschiktheids)niveau A op de volgende aandachtsgebieden:

 1. het besturen van een organisatie;
 2. relevante wet- en regelgeving;
 3. pensioenregelingen en pensioensoorten;
 4. financiële aspecten
  4.1 actuariële aspecten en financiering
  4.2 beleggingsbeleid en vermogensbeheer
  4.3 verslaggeving
  4.4 balansmanagement
  4.5 herverzekering
 5. administratieve organisatie en interne controle (AO/IC);
 6. communicatie;
 7. uitbesteding.

Het bestuur zoekt bij deze vacature in het bijzonder specifieke deskundigheid op het gebied van communicatie / gegevensbescherming. Hiervoor dient de bestuurder op het moment van de benoeming te beschikken over niveau B. Niveau B is een verdieping van niveau A.
Het bestuur voert daarom hierover ook gesprekken met alle aangemelde kandidaten.

Wilt u zich kandidaat stellen?
Vul dan het bijgaande kandidaatstellingsformulier in en dien uw kandidaatstelling tot en met 22 augustus 2022 aanstaande in via verkiezingen-pfastellas@azl.eu.

DNB-toets bestuurslid
Bij elke (nieuwe) benoeming van een bestuurder van het pensioenfonds toetst De Nederlandsche Bank (DNB) de betrouwbaarheid en geschiktheid van de beoogde bestuurder aan de hand van een (vragen)formulier, beschikbare documentatie en (mogelijk) een toetsingsgesprek bij DNB. Daarbij wordt ook beoordeeld of de beoogde bestuurder voldoende tijd beschikbaar heeft.

Hebt u vragen?
Voor meer informatie of met vragen kunt u ook contact met ons opnemen door te mailen naar verkiezingen-pfastellas@azl.eu.

D. Vis
Voorzitter, Stichting Pensioenfonds Astellas