Hoeveel krijgt u?

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het bruto loon dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet 'franchise'. U bouwt niet over het hele loon pensioen op, omdat u later ook AOW ontvangt. Is uw pensioengevend salarisHet pensioengevend salaris is 12 keer het maandsalaris van dat kalenderjaar, plus vakantietoeslag, de uitgekeerde (variabele) ploegentoeslag en de daarbij behorende vakantietoeslag. hoger dan € 114.866, dan bouwt u over het meerdere ook geen pensioen op. Daar kunt u wel zelf een regeling voor treffen.

Over het bruto loon minus de franchise bouwt u jaarlijks een percentage ouderdomspensioen op. Dit noemen we het opbouwpercentage. In 2022 bouwt u 1,37% ouderdomspensioen op.

Sinds 2020 bedraagt het streefopbouwpercentage 1,65% bij een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. De feitelijke opbouw van het ouderdomspensioen ligt in 2022, net als in 2021, echter lager. De reden hiervoor is dat voor het toekennen van een opbouw van 1,65% per jaar de pensioenpremies verhoogd zouden moeten worden. De verlaging van de opbouw is voornamelijk het gevolg van de dalende rente. Als de rente daalt, wordt de prijs van pensioenopbouw hoger, waardoor er minder opgebouwd kan worden. 

Bij de aanvang van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst is een kleine buffer aangehouden in een premiedepotEen pot waar geld in vloeit als er meer premie is binnengekomen in een bepaald jaar dan nodig was voor uitvoering van de pensioenregeling.. Deze buffer bedraagt 1,3% van de premie en is in 2021 volledig ingezet om de verlaging van de pensioenopbouw in 2021 zo beperkt mogelijk te houden. Onder het kopje ‘Hoe komt het opbouwpercentage tot stand’ vindt u hierover meer informatie.

Het pensioengevend salaris is 12 keer het maandsalaris van dat kalenderjaar, plus vakantietoeslag, de uitgekeerde (variabele) ploegentoeslag en de daarbij behorende vakantietoeslag.

Rekenvoorbeeld:

Stel: u verdient € 50.000 per jaar. De franchise is € 15.860. U bouwt in dat jaar 1,37% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 34.140. Dat is € 468 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele jaarlijkse indexatie van uw pensioen.

Hoe komt het opbouwpercentage tot stand?

De sociale partners, dat zijn de werkgever en de vakbonden, hebben voor de jaren 2020 tot en met 2022 afspraken gemaakt over de vaste pensioenpremie die u en uw werkgever betalen. Het pensioenfonds voert deze afspraken uit. De sociale partners hebben een vaste premie vastgesteld voor drie jaar. Het pensioenfonds berekent jaarlijks welke opbouw voor deze premie kan worden toegekend. Alle kosten voor de pensioenregeling in het betreffende jaar moeten worden betaald uit de premie die beschikbaar is.

Het opbouwpercentage waar wij naar streven bedraagt 1,65% per jaar, maar kan in een bepaald jaar lager zijn. Het bestuur bekijkt dus van jaar tot jaar of de premie voldoende is om het beoogde opbouwpercentage te realiseren.

Opbouwpercentage door de jaren

In onderstaande grafiek ziet u hoe het opbouwpercentage zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld: