Wat zijn de risico’s voor mijn pensioen?

Volgens welke regels belegt ons pensioenfonds?

Gaat het alleen om een zo hoog mogelijk rendement?

In het beleggingsplan staat hoe ons pensioenfonds belegt en met welke soorten beleggingen. Het fonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Maar niet tegen elke prijs. Ons pensioenfonds voert een ‘solide beleggingsbeleid’. Dit betekent dat het fonds het beleggingsbeleid afstemt op de verplichtingen van het fonds, namelijk het kunnen uitkeren van alle pensioenen.

Internationale wetten en regels
Ons pensioenfonds wil alleen aanvaardbare risico’s nemen en de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid niet uit het oog verliezen. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in de code maatschappelijk verantwoord beleggen. In deze code staat dat het fonds zich houdt aan internationaal geldende wetten en regels. Ons pensioenfonds hanteert de volgende uitgangspunten:

  • respect voor de kernrechten van de mens
  • het zich niet schuldig maken aan kinderarbeid
  • het zich onthouden van zware vormen van milieuvervuiling
  • geen betrokkenheid bij de productie van controversiële wapens
  • geen betrokkenheid bij dwangarbeid

Het fonds geeft in het bestuursverslag informatie over het maatschappelijk verantwoord beleggen in het voorafgaande jaar. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord beleggen nemen nog steeds in belang toe voor de activiteiten van ons pensioenfonds. 

Ons pensioenfonds streeft dus niet alleen naar een zo hoog mogelijk rendement.