Wat zijn de risico’s voor mijn pensioen?

Hoe belegt mijn pensioenfonds?

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dit staat ook in de missie van het fonds: ‘Stichting Pensioenfonds Astellas wil voor zijn (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een toekomstbestendig en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de pensioenaanspraken kan blijven waarmaken.’ Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe ons fonds belegt, omschrijft het fonds in het beleggingsplan.

Rendement
Met beleggen boekt een pensioenfonds rendement. Rendement is winst op de beleggingen, zodat het vermogen van het fonds steeds groter wordt. Zonder een goed rendement wordt het pensioen onbetaalbaar. Het rendement op beleggen is op de lange termijn aanzienlijk hoger dan sparen op een spaarrekening.

Beleggingsplan
Het bestuur heeft een beleggingsplan waarin staat hoe belegd wordt en met welke soorten beleggingen. Ook heeft het fonds beleggingsbeginselen waarin onder andere staat dat het bestuur ‘maatschappelijk verantwoord’ wil beleggen. Het fonds belegt bijvoorbeeld niet in bedrijven waar kinderarbeid voorkomt of waar de vakbondsvrijheid ernstig wordt beperkt.

Het bestuur laat zich bijstaan door professionals voor advies over de beleggingen. Verder voert het bestuur elke 3 jaar een studie uit die inzicht geeft in de toekomstige ontwikkelingen van een pensioenfonds. Deze studie biedt het bestuur de mogelijkheid om diverse beleidsvariabelen (zoals beleggingsbeleid, financieringsbeleid en indexatiebeleid) in hun onderlinge samenhang te evalueren (een zogenoemde ALM-studie).

Aan beleggen zijn risico’s verbonden. Beleggingen kunnen immers ook minder waard worden (= negatief rendement). Als het slecht gaat op de beurzen, merken pensioenfondsen dit direct aan hun vermogen. Pensioenfondsen doen er daarom alles aan om die risico’s zoveel mogelijk te beheersen. Dit doen ze onder meer door hun beleggingen te spreiden over verschillende soorten beleggingen over de hele wereld. Op dit moment hanteert het fonds de volgende verdeling van soorten beleggingen:

  • Vastrentende waarden: 60%
  • Aandelen: 30%
  • Onroerend goed: 10%

Meer informatie over de beleggingen vindt u in het bestuursverslag en het verkort bestuursverslag van ons fonds. Beide bestuursverslagen staan op de documentenpagina van deze website.

Rol van de rente
De rente speelt een belangrijke rol. Een daling of stijging van de rente heeft direct grote gevolgen voor een pensioenfonds. Daalt de rente, dan moeten pensioenfondsen meer geld opzij leggen om in de toekomst al hun pensioenen te kunnen betalen. De pensioenen worden dan als het ware ‘duurder’. Er is namelijk meer geld nodig om op lange termijn alle verplichtingen na te komen.

Wilt u meer informatie? 
Lees verder meer over onze beleggingen en ons risicomanagement. Meer informatie vindt u ook in onze bestuursverslagen. Deze staan op de documentenpagina.