Solvabiliteitskorting

Terug naar het overzicht
 • Wat is solvabiliteit?
  Solvabiliteit is het vermogen van het pensioenfonds om nu en in de toekomst aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Hoe wordt de solvabiliteitsbuffer berekend?
  De totaal benodigde buffer bestaat uit een buffer van 5% voor algemene risico’s en een buffer die wordt berekend op basis van het beleggingsprofiel van het fonds. De Nederlandsche Bank heeft hiervoor een richtlijn opgesteld. Voor elke beleggingscategorie (bijvoorbeeld vastrentende waarden, aandelen en vastgoed) gelden aparte bufferpercentages.
 • Waarom verschillen de solvabiliteitskortingen voor prepensioen (5%) en levenslang ouderdomspensioen (24%)?
  Voor inkoop van het levenslange ouderdomspensioen (en/of partnerpensioen) gelden de reserves die het Pensioenfonds moet aanhouden op basis van de strategische beleggingsmix (beleggingsprofiel) en de formule van de toezichthouder, zijnde (ultimo 2004) 24%. Voor de inkoop van een prepensioen (voorheen Tijdelijk Overbruggings Pensioen genoemd), dat dient ter overbrugging van een maximale periode van vijf jaar, heeft het bestuur geoordeeld dat het niet reëel is een buffer aan te houden die gelijk is aan de buffer voor een levenslange uitkering. Het bestuur heeft na raadplegen van de onafhankelijke actuaris van het fonds besloten hiervoor de geëiste minimale opslag voor algemene risico’s van 5% aan te houden.
 • Wordt de solvabiliteitskorting toegepast bij inkoop van extra pensioen?
  Nee,. De solvabiliteitskorting van 24% wordt ingehouden op het pensioenspaarkapitaal dat, nadat de korting is toegepast, wordt aangewend voor de aankoop van extra ouderdomspensioen. De korting geldt niet op uw reeds opgebouwde normale ouderdomspensioen.
 • Ik ga met prepensioen en er wordt 5% gekort. Krijg ik dat later terug?
  Nee. De buffer is een algemene reserve. In feite is het een soort risicopremie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de premie die u betaalt voor uw autoverzekering.